عمّال آمریکاییعمّال آمریکاییطاغوتی نباشیدطاغوتی نباشیدحب نفس را بیرون کنیدحب نفس را بیرون کنیدرضایت الهیرضایت الهیانتقاد بجا و سازندهانتقاد بجا و سازندهنصیحت یا انتقام گیرینصیحت یا انتقام گیری عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی