سیاست‌بازان خودفروخته

آیا از درخت سیاست بازان خود فروخته است که بر دامن فلسطینیان میوه استقامت و زیتون نور و امید می‌ریزد؟ اگر این چنین بود، اینها که سالهاست در کنار فلسطینیان و به نام ملت فلسطین نان خورده‌اند! ۲۹ تیر ۱۳۶۷

وهل بوسع شجره الساسه الذین باعوا انفسهم، ان تلقی فی احضان‏ الفلسطینیین ثمره الاستقامه وزیتون النور والامل؟ فإذا کان الامر کذلک، فان هولاء کانوا علی مدی سنوات طویله إلی جوار الفلسطینیین یرتزقون باسم الشعب الفلسطینی! ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Has it sold its tree of politicians since it is the fruit of steadfastness and the olive of light and hope that are falling? If that was the case, it is for years that these politicians are in the midst of the Palestinians and have taken their bread in the name of the Palestinian nation! 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک سیاست‌بازان خودفروخته
کلیدواژه:
امام خمینیسیاستمواجهه مستضعفان و مستکبراناسلام و سیاستاسرائیلفلسطینروز جهانی قدسصهیونیسمقدس شریفمبارزه با استکبارسیاست اخلاقیمبارزه علیه اسرائیلرژیم صهیونیستیحماس