خرید حجخرید حجحفظ اسلام و اصول انقلابحفظ اسلام و اصول انقلابایران از خود شماستایران از خود شماستبصیرت اقتصادیبصیرت اقتصادیباید خودمان را نجات بدهیمباید خودمان را نجات بدهیمروز نوید پیروزی خونروز نوید پیروزی خونتحمل گرسنگی و تشنگیتحمل گرسنگی و تشنگیصنعت ملی و مستقلصنعت ملی و مستقلمسابقه مصرفمسابقه مصرف اقتصاد صفحه 2