عمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اندعمّال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اندخرید حجخرید حجحفظ اسلام و اصول انقلابحفظ اسلام و اصول انقلابایران از خود شماستایران از خود شماستبصیرت اقتصادیبصیرت اقتصادیباید خودمان را نجات بدهیمباید خودمان را نجات بدهیمروز نوید پیروزی خونروز نوید پیروزی خونتحمل گرسنگی و تشنگیتحمل گرسنگی و تشنگیصنعت ملی و مستقلصنعت ملی و مستقل اقتصاد صفحه 2