به سرمایه‌داری پناه نبرید

اگربخواهید گره‌های کور اقتصادی خود را با پناه بردن به‌ کانون سرمایه‌داری غرب حل کنید، نه‌تنها دردی ازجامعۀ خویش را دوا نکرده اید،که دیگران باید بیایند واشتباهات شمارا جبران کنند. 11 دی 1367

دریافت طرح
اشتراک به سرمایه‌داری پناه نبرید
کلیدواژه:
اقتصادغربزدگیاقتصاد مقاومتیاقتصاد بین المللتحریم اقتصادیوابستگی اقتصادیسرمایه داریشورویانقلاب شوروینه غربی نه شرقی