جوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندروسفیدی اسلامروسفیدی اسلامتفاهم با ظالمتفاهم با ظالمالزامات حفظ مکتبالزامات حفظ مکتبشکوه و عظمت اسلام در جنگ تحمیلیشکوه و عظمت اسلام در جنگ تحمیلیانقلاب اسلامی، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن استانقلاب اسلامی، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن استاسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشیداسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشیدامیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله ارواحنا له الفدا باشدامیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله ارواحنا له الفدا باشدتا آنجایی که دست اجانب در مملکت ما یک چیزی دارد، نهضت ما ادامه داردتا آنجایی که دست اجانب در مملکت ما یک چیزی دارد، نهضت ما ادامه دارد نهضت اسلامی صفحه 2