سفره آمادهسفره آمادهنسخه ای از بعثتنسخه ای از بعثتجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندروسفیدی اسلامروسفیدی اسلامتفاهم با ظالمتفاهم با ظالمالزامات حفظ مکتبالزامات حفظ مکتبشکوه و عظمت اسلام در جنگ تحمیلیشکوه و عظمت اسلام در جنگ تحمیلیانقلاب اسلامی، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن استانقلاب اسلامی، پرتوی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است نهضت اسلامی صفحه 2