اسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشیداسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشیدامیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله ارواحنا له الفدا باشدامیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی بشود و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله ارواحنا له الفدا باشدتا آنجایی که دست اجانب در مملکت ما یک چیزی دارد، نهضت ما ادامه داردتا آنجایی که دست اجانب در مملکت ما یک چیزی دارد، نهضت ما ادامه داردامیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله - ارواحنا له الفداء - باشدامیدواریم این انقلاب یک انقلاب جهانی و مقدمه برای ظهور حضرت بقیه‌الله - ارواحنا له الفداء - باشدپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بودپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بوداین انقلاب یک انقلاب منحصر به فردی است که از خود مردم با اسم اسلام تحقق پیدا کرده استاین انقلاب یک انقلاب منحصر به فردی است که از خود مردم با اسم اسلام تحقق پیدا کرده استامید من در این نهضت اسلامی شما جوانان برومند هستیدامید من در این نهضت اسلامی شما جوانان برومند هستیدملت ایران تصمیم گرفته است جامعه خود را از نو بنا کند و هیچ گونه سازش و راه میانه و امثال این توهمات را نپذیردملت ایران تصمیم گرفته است جامعه خود را از نو بنا کند و هیچ گونه سازش و راه میانه و امثال این توهمات را نپذیرددنیا از نفوذ معنوی نهضت ما وحشت کرده استدنیا از نفوذ معنوی نهضت ما وحشت کرده است نهضت اسلامی صفحه 2