نوجوانان عزیزنوجوانان عزیزاصلاح جهان از دامن خانوادهاصلاح جهان از دامن خانوادهسربازان لایق میهنسربازان لایق میهنپدر و مادرها الگوی بچه‌هاپدر و مادرها الگوی بچه‌هاحاضرم ثواب تمام عباداتم را با تو عوض کنمحاضرم ثواب تمام عباداتم را با تو عوض کنم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی