آمریکا، شیطان بزرگآمریکا، شیطان بزرگبه هیچکس بدهکاری نداریمبه هیچکس بدهکاری نداریم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی