بنا بر این بود که ارتش را در مقابل ملت قرار بدهندبنا بر این بود که ارتش را در مقابل ملت قرار بدهندعبرت سایرینعبرت سایرینروز ارتش، روز مردمروز ارتش، روز مردمصیاد شیرازیصیاد شیرازیکید و مکر دشمنانکید و مکر دشمنانبنیان مرصوصبنیان مرصوصبنیه دفاعی، همیشه در اوجبنیه دفاعی، همیشه در اوجاخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویداخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون روید۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی/ ارتش ما امروز یک ارتش سربلند و با افتخار و با ایمان است۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی/ ارتش ما امروز یک ارتش سربلند و با افتخار و با ایمان است ارتش صفحه 2