افتخارات فراموش‌ناشدنی!افتخارات فراموش‌ناشدنی!از خلیج فارس بیرون رَویداز خلیج فارس بیرون رَویدآبروی اسلامآبروی اسلامبنا بر این بود که ارتش را در مقابل ملت قرار بدهندبنا بر این بود که ارتش را در مقابل ملت قرار بدهندعبرت سایرینعبرت سایرینروز ارتش، روز مردمروز ارتش، روز مردمصیاد شیرازیصیاد شیرازیکید و مکر دشمنانکید و مکر دشمنانبنیان مرصوصبنیان مرصوص ارتش صفحه 2