صیاد شیرازی

صیاد شیرازی با تعهد کامل به اسلام و جمهوری اسلامی در طول دفاع مقدس از هیچ گونه خدمتی به کشور اسلامی خودداری نکرد. ۱۱ مرداد ۱۳۶۵

صیاد الشیرازی لم یدخر ای جهد من اجل الاسلام و الجمهوریه الاسلامیه طیله فتره الدفاع المقدس. ۲۵ ذی القعده ۱۴۰۶

Sayyad Shirazi, through total commitment to Islam and the Islamic Republic, has not refrained from rendering any kind of service to the Islamic country throughout the sacred defense. August 2, 1986

دریافت طرح
اشتراک صیاد شیرازی
کلیدواژه:
شهادتارتش