اگر روحانیت جلودار انقلاب نبوداگر روحانیت جلودار انقلاب نبود12 فروردین، عید ملی و مذهبی12 فروردین، عید ملی و مذهبیهنرمندان فرزانههنرمندان فرزانهما ادعایی نداریمما ادعایی نداریمخودتان را برای مبارزه آماده کنیدخودتان را برای مبارزه آماده کنیددر میان شما باشم یا نباشم ...در میان شما باشم یا نباشم ...مطهری، فرزند برومندم و حاصل عمرممطهری، فرزند برومندم و حاصل عمرماسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشیداسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشیدشما در این مدتی که انقلاب کردید به ملتهای مستضعف باوراندید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار ایستادگی کردشما در این مدتی که انقلاب کردید به ملتهای مستضعف باوراندید که می‌شود در مقابل آمریکای جهانخوار ایستادگی کرد انقلاب اسلامی ایران صفحه 2