حفظ اسلام و اصول انقلابحفظ اسلام و اصول انقلاباگر روحانیت جلودار انقلاب نبوداگر روحانیت جلودار انقلاب نبود12 فروردین، عید ملی و مذهبی12 فروردین، عید ملی و مذهبیهنرمندان فرزانههنرمندان فرزانهما ادعایی نداریمما ادعایی نداریمخودتان را برای مبارزه آماده کنیدخودتان را برای مبارزه آماده کنیددر میان شما باشم یا نباشم ...در میان شما باشم یا نباشم ...مطهری، فرزند برومندم و حاصل عمرممطهری، فرزند برومندم و حاصل عمرماسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشیداسلام را داشتند منهدم می‌کردند. قیام شما ملت ایران که قیام الهی بود، حیات تازه به اسلام بخشید انقلاب اسلامی ایران صفحه 2