تاریخ سرخ تشیعتاریخ سرخ تشیعپرچم اسلامپرچم اسلامشهادت، سعادتشهادت، سعادتآماده شهادتآماده شهادترسیدن به خدارسیدن به خداعنایت الهیعنایت الهیبه دنبال شهادتبه دنبال شهادتمن جان نمی‌دهم مگر اندر هوای دوستمن جان نمی‌دهم مگر اندر هوای دوستگذر از جانگذر از جان شهادت طلبی صفحه 3