این معما جز به عشق میسر نگردداین معما جز به عشق میسر نگرددتاریخ فراموش نمی‌کندتاریخ فراموش نمی‌کنداز خود خجابت می‌کشماز خود خجابت می‌کشمکجایید ای شهیدان خداییکجایید ای شهیدان خداییفراموش ناشدنیفراموش ناشدنیسرافراز و روسفیدسرافراز و روسفیدخون شهیدانخون شهیدانعطوفتِ امامعطوفتِ امام عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی