این معما جز به عشق میسر نگردد

چه غافلند دنیاپرستان و بیخبران که ارزش شهادت را در صحیفه‌های طبیعت جستجو می‌کنند و وصف آن را در سروده‌ها و حماسه‌ها و شعرها می‌جویند و در کشف آن از هنرِ تخیل و کتابِ تعقل مدد می‌خواهند. و حاشا که حل این معما جز به عشق میسر نگردد، که بر ملت ما آسان شده است. 16 بهمن 1365

بینما تجد عبید الدنیا فی غفله ساهون، حیث یبحثون عن قیمه الشهاده فی صحف الطبیعه، ویقصون اثرها فی اناشیدهم واشعارهم، ویستمدون فن التخیل وکتاب التعقل فی الکشف عنها. ویستحیل ان یتیسر حل هذا اللغز إلا بالعشق والمحبه، وذلک فی متناول ایدی شعبنا الکریم. ۶ جمادی الثانی ۱۴۰۷

How ignorant are the world-worshippers and the ignoramuses who search for the value of martyrdom in the natural phenomena who look for its explanation in the songs, epic deeds and poems, and seek the assistance of the art of fantasy and the book of intellect. Never will the solution to this enigma be possible except through love, which has become easy for our nation.  5, February 1987

دریافت طرح
اشتراک این معما جز به عشق میسر نگردد
کلیدواژه:
امام خمینیدفاع مقدسشهادتجوانان و شهادتعشقدفاع مقدس و جوانانشهداجنگ تحمیلیملت ایرانجنگشهدای جنگ تحمیلی