یاد محبوبیاد محبوبحق الناسحق الناستوبه در جوانیتوبه در جوانیامید شفاعتامید شفاعتخدمت به مظلومینخدمت به مظلومینشفاعت اولیاءشفاعت اولیاءنظر رحمت و محبتنظر رحمت و محبتتحصیل رضایت مادرتحصیل رضایت مادرطرح - حقوق مادرهاطرح - حقوق مادرها سید احمد خمینی صفحه 3