متانت و وقارمتانت و وقار عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی