فرصت تهذیبفرصت تهذیبغبطه می‌خورم...غبطه می‌خورم...جوان‌ها نهضت را پیش ببرندجوان‌ها نهضت را پیش ببرندمجاهدینِ بی‌نظیرمجاهدینِ بی‌نظیرجوانان برومندجوانان برومندهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدحُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!حُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!اهداف اصلی استعماراهداف اصلی استعمارنتیجه استقامت دانشجویاننتیجه استقامت دانشجویان جوانان و وظایف صفحه 3