از خود خجابت می‌کشماز خود خجابت می‌کشموصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانیوصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانیمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیاسلام را زنده کردیداسلام را زنده کردیدامید من به شما جوانان استامید من به شما جوانان استتهذیب کورکورانهتهذیب کورکورانهبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّدبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّداگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... اگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... جوانان، علم و تزکیه صفحه 2