تهذیب کورکورانه

همان طوری که علم تنها فایده ندارد، تهذیب تنها کورکورانه فایده ندارد. علم و تهذیب نفس است که انسان را به مقام انسانیت می‌رساند. ۱۹ فروردین ۱۳۶۳

کما ان العلم لوحده لاینفع فإن التهذیب الاعمی لوحده لا ینفع هو الآخر، إن العلم مع تهذیب النفس هو الذی یوصل الانسان إلی مقام الانسانیه. ۶ رجب ۱۴۰۴

As knowledge alone is not useful, blind purification alone is not useful as well. Knowledge and purification of the self together elevate man to the station of humanity. April 8, 1984

دریافت طرح
اشتراک تهذیب کورکورانه
کلیدواژه:
اخلاقجوانان، علم و تزکیهعلماصلاح نفستهذیبتربیت انسانتزکیه نفس