قیام کنید برای خداقیام کنید برای خدابخواهید می‌توانیدبخواهید می‌توانیدوعده قطعیوعده قطعیاینهاست که پیروزی می‌آورداینهاست که پیروزی می‌آوردبرای خدابرای خداوصیت امام | در خدمت خداوندوصیت امام | در خدمت خداوندوصیت امام | راه سعادتوصیت امام | راه سعادتعالم محضر خدا استعالم محضر خدا استآداب ماه مبارکآداب ماه مبارک کار برای خدا صفحه 2