اراده الهیاراده الهیبه نفع مظلومانبه نفع مظلومان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی