به نفع مظلومان

ای پدران کلیسا و روحانیان تابع حضرت عیسی، برای رضای خدا و پیروی دستور حضرت مسیح یک بار هم ناقوسها را در معابدتان به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآورید. ۲ دی ۱۳۵۸

الا یا بابوات الکنیسه و رجال الدین التابعین للسید المسیح، دقّوا اجراس الکنائس و لو لمره واحده لمصلحه مظلومین و إدانه الظالمین متوخین فی ذلک رضی الله و متابعه اوامر السید المسیح. ۳ صفر ۱۴۰۰

O church fathers and priests who follow Jesus Christ (`a ): for God's sake toll the bells of our churches in favor of the oppressed and for the condemnation of the oppressors. 23 December 1979

دریافت طرح
اشتراک به نفع مظلومان
کلیدواژه:
امام خمینیمستضعفینمواجهه مستضعفان و مستکبرانحضرت عیسی (ع)اسلام و ظلم ستیزیاسلام مستضعفان و محرومانمسیحیتظلممظلومینظلم ستیزی انبیاحمایت مظلومینمیلاد مسیحکمک به مظلوم