آتش عشق...آتش عشق...غم مخور...غم مخور...کوشش در عملکوشش در عملتار و پودم به هوا رفت و توانم بگسستتار و پودم به هوا رفت و توانم بگسستحاش للّه که جز این ره ره دیگر پویمحاش للّه که جز این ره ره دیگر پویمشرافت غدیرشرافت غدیرروی تو کعبه دل عشاق زنده استروی تو کعبه دل عشاق زنده استاعجوبه خلقتاعجوبه خلقتولادت انسان کاملولادت انسان کامل امیرالمومنین علیه‌السلام صفحه 2