آتش عشق...

آتشی از عشق در جانم فکندی خوش فکندی
من که جز عشق تو آغازی و پایانی ندارم

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک آتش عشق...
کلیدواژه:
شعردیوان امامشب قدردیوان اشعارامیرالمومنین علیه‌السلامحرم امیرالمومنین