معجزه باورمعجزه باورپهلوان پنبه!پهلوان پنبه!ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کردایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی