آه مظلومانآه مظلومانوصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانیوصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانیآماده شهادتآماده شهادتثابت شد...ثابت شد...توصیه به محرومان و مستضعفانتوصیه به محرومان و مستضعفانتربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود ملت ما دست رد به سینه همه زدملت ما دست رد به سینه همه زدحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبهحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبهامانت بزرگ الهیامانت بزرگ الهی آزادی صفحه 2