الفبای مبارزهالفبای مبارزهاصل و اساس سیاست با بیگانگاناصل و اساس سیاست با بیگانگانملاحظه‌ی حقوق بشرملاحظه‌ی حقوق بشرمبارزه با رفاه طلبی سازگار نیستمبارزه با رفاه طلبی سازگار نیستمدیون آنهاییممدیون آنهاییمسیاست همیشگی ما، حفظ آزادی، استقلال و منافع مردم سیاست همیشگی ما، حفظ آزادی، استقلال و منافع مردم استقلال و آزادی، زیر سایه اسلاماستقلال و آزادی، زیر سایه اسلامدر جمهوری اسلامی، همه آزادی بیان دارند، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیمدر جمهوری اسلامی، همه آزادی بیان دارند، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیمملت ایران اسلامی را میخواهد که در پناه آن آزادی و استقلال و رفع ایادی اجانب استملت ایران اسلامی را میخواهد که در پناه آن آزادی و استقلال و رفع ایادی اجانب است آزادی صفحه 2