ملت ما دست رد به سینه همه زدملت ما دست رد به سینه همه زدحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبهحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبهامانت بزرگ الهیامانت بزرگ الهیحفظ آزادی در گرو استقلال دانشگاهحفظ آزادی در گرو استقلال دانشگاهزیستن با استقلال و آزادیزیستن با استقلال و آزادیعیدی ماه رمضانعیدی ماه رمضانشعله‌ی جاویدشعله‌ی جاویدالفبای مبارزهالفبای مبارزهاصل و اساس سیاست با بیگانگاناصل و اساس سیاست با بیگانگان آزادی صفحه 2