زیستن با استقلال و آزادیزیستن با استقلال و آزادیعیدی ماه رمضانعیدی ماه رمضانشعله‌ی جاویدشعله‌ی جاویدالفبای مبارزهالفبای مبارزهاصل و اساس سیاست با بیگانگاناصل و اساس سیاست با بیگانگانملاحظه‌ی حقوق بشرملاحظه‌ی حقوق بشرمبارزه با رفاه طلبی سازگار نیستمبارزه با رفاه طلبی سازگار نیستمدیون آنهاییممدیون آنهاییمسیاست همیشگی ما، حفظ آزادی، استقلال و منافع مردم سیاست همیشگی ما، حفظ آزادی، استقلال و منافع مردم آزادی صفحه 2