شعله‌ی جاویدشعله‌ی جاویدالفبای مبارزهالفبای مبارزهاصل و اساس سیاست با بیگانگاناصل و اساس سیاست با بیگانگانملاحظه‌ی حقوق بشرملاحظه‌ی حقوق بشرمبارزه با رفاه طلبی سازگار نیستمبارزه با رفاه طلبی سازگار نیستمدیون آنهاییممدیون آنهاییمسیاست همیشگی ما، حفظ آزادی، استقلال و منافع مردم سیاست همیشگی ما، حفظ آزادی، استقلال و منافع مردم استقلال و آزادی، زیر سایه اسلاماستقلال و آزادی، زیر سایه اسلامدر جمهوری اسلامی، همه آزادی بیان دارند، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیمدر جمهوری اسلامی، همه آزادی بیان دارند، لکن اجازه خیانت نمی‌دهیم آزادی صفحه 2