آه مظلومان

هیچ قدرتی نمی‌تواند آتش قلب ملت مظلومی را که برای رسیدن به آزادی و استقلال قیام کرده است، فرو نشاند. ۴ آبان ۱۳۵۷

فالتاریخ یشهد بان ایه قوه لا تستطیع ان تطفئ لهیب قلب شعب مظلوم ثار لبلوغ الحریه و الاستقلال. ۲۳ ذی القعده ۱۳۹۸

History testifies that no power can put out the fire set in the hearts of an oppressed nation who has stood up for its freedom and independence. October 26, 1978

دریافت طرح
اشتراک آه مظلومان
کلیدواژه:
امام خمینیآزادیاستقلالاستکبار جهانیمواجهه مستضعفان و مستکبرانمسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبراناسلاماسرائیل و امت اسلامیاسلام مکتب قیام و مبارزهاسلام و ظلم ستیزیاسرائیلفلسطینقیام برای خداصهیونیسمقدس شریفظلممبارزه با استکبارمظلوممظلومینمستکبرینمبارزه علیه اسرائیلحمایت مظلومینرژیم صهیونیستی