ولادت انسان کاملولادت انسان کاملکتاب | زمانی برای خداکتاب | زمانی برای خدا عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی