کتاب | زمانی برای خدا

به کوشش غلامرضا شریعتی مهر

نویسنده در قالب نقل خاطراتی از نزدیکان ایشان، به جنبه‌هایی از معنویت و عرفان، زهد پارسایی، شجاعت و جدیت در مسایل سیاسی، اخلاص و ایثار برای پیشبرد اهداف دین اسلام، نظم و انضباط در امور مختلف زندگی و مبارزه با انواع سختی‌ها و ناملایمات اشاره نموده و زندگی ایشان را سرمشقی برای الگو گرفتن در سبک زندگی اسلامی معرفی نموده و او را شخصیتی همه‌جانبه توصیف کرده است.

دریافت طرح
اشتراک کتاب | زمانی برای خدا
کلیدواژه:
امام خمینیعرفانسیره امامخدا محوریاخلاصکتابهاایثارکتابسبک زندگی اسلامیزهدمعرفی کتاب