مقاومت اسلامیمقاومت اسلامیحماسه مقاومتحماسه مقاومتآه مظلومانآه مظلوماناراده الهیاراده الهیعاشقم سوخته ام هیچ مَددکاری نیستعاشقم سوخته ام هیچ مَددکاری نیستیک سطل آب!یک سطل آب!رژیم نژاد پرسترژیم نژاد پرستمستقل باشیدمستقل باشیدسازش ممنوعسازش ممنوع اسرائیل و امت اسلامی صفحه 2