رخ گشا جلوه نما گوشه چشمی اندازرخ گشا جلوه نما گوشه چشمی اندازشرافت غدیرشرافت غدیرروی تو کعبه دل عشاق زنده استروی تو کعبه دل عشاق زنده است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی