عالِم اگر فاسد بشود...عالِم اگر فاسد بشود...حوزه‌ و دانشگاه باید مرکز ساخت انسان باشدحوزه‌ و دانشگاه باید مرکز ساخت انسان باشدبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّدبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّدنمی‌خواهند با هم کار کنیدنمی‌خواهند با هم کار کنیدبسیج طلبه و دانشجو؛ پاسدار اصول نه شرقی نه غربیبسیج طلبه و دانشجو؛ پاسدار اصول نه شرقی نه غربیبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهپایگاه محکم اسلامپایگاه محکم اسلامشهدای حوزه و روحانیتشهدای حوزه و روحانیتتبدیل مراکز وهابیت به کانون‌های فتنه و جاسوسیتبدیل مراکز وهابیت به کانون‌های فتنه و جاسوسی حوزه‌ علمیه صفحه 3