پهلوان پنبه!پهلوان پنبه!ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کردایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرداز آمریکا نترسیداز آمریکا نترسیدپیری رسید و عهد جوانی تباه شدپیری رسید و عهد جوانی تباه شدبا دم عیسی‌، برای‌‌ حلّ مُشکِل آمدهبا دم عیسی‌، برای‌‌ حلّ مُشکِل آمدهمردم منتظر نامه امام بودند...مردم منتظر نامه امام بودند...اختلاف ممنوعاختلاف ممنوعسم کشندهسم کشندهاختلاف از شیطان استاختلاف از شیطان است امام خمینی صفحه 3