به مناسبت پیروزی مقاومت لبنان در جنگ 33 روزهبه مناسبت پیروزی مقاومت لبنان در جنگ 33 روزه عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی