مقاومت، راه پیروزیمقاومت، راه پیروزیجوانان عزیز لبنانجوانان عزیز لبنانمنطق امام در مقابل استکبارمنطق امام در مقابل استکباراسلام تقلبیاسلام تقلبیبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدبپاخیزید و مقدرات خود را به دست گیریدمذاکره برای قدسمذاکره برای قدسآقای صدر به منزله ی یک اولاد عزیز است برای من...آقای صدر به منزله ی یک اولاد عزیز است برای من...ضربه به اسرائیل با سلاح ایمان و جهاد ضربه به اسرائیل با سلاح ایمان و جهاد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی