حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوندحوزه و دانشگاه در هم ذوب شوندامید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شودامید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شودبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّدبی‌فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهّددانشگاه و حوزه مغز متفکر جامعهدانشگاه و حوزه مغز متفکر جامعهتلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهتلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبهحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبهنقشه جدایی حوزه و دانشگاهنقشه جدایی حوزه و دانشگاه حوزه و دانشگاه صفحه 2