برنامه دارند بین حوزه و دانشگاه عداوت ایجاد کنندبرنامه دارند بین حوزه و دانشگاه عداوت ایجاد کنند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی