قطب دانشگاه و روحانیتقطب دانشگاه و روحانیتمغز متفکر ملتمغز متفکر ملتبند "د" وصیتنامه امام | برنامه دارند بین حوزه و دانشگاه عداوت ایجاد کنندبند "د" وصیتنامه امام | برنامه دارند بین حوزه و دانشگاه عداوت ایجاد کنند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی