مقام بزرگ معلمانمقام بزرگ معلمانمعلمین می‌توانند استقلال مملکت را حفظ کنندمعلمین می‌توانند استقلال مملکت را حفظ کنندارزش کار معلّمارزش کار معلّمساده‌اندیشی است گمان کنیم فقط علم میزان استساده‌اندیشی است گمان کنیم فقط علم میزان است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی