کلید خوشبختی یا بدبختیکلید خوشبختی یا بدبختینقش حساس خانواده در نونهالان و نوجواناننقش حساس خانواده در نونهالان و نوجواناننقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد استنقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد استمعلمین می‌توانند استقلال مملکت را حفظ کنندمعلمین می‌توانند استقلال مملکت را حفظ کنندارزش کار معلّمارزش کار معلّمساده‌اندیشی است گمان کنیم فقط علم میزان استساده‌اندیشی است گمان کنیم فقط علم میزان است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی