نقش حساس خانواده در نونهالان و نوجوانان

نقش خانواده و خصوص مادر در نونهالان و پدر در نوجوانان بسیار حساس است؛ و اگر فرزندان در دامن مادران و حمایت پدران متعهد به طور شایسته و با آموزش صحیح تربیت شده و به مدارس فرستاده شوند، کار معلمان نیز آسانتر خواهد بود. ۳۱ شهریور ۱۳۶۰

إن دور الاسره وخاصه الام یحظی بحساسیه بالغه فی تربیه الناشئه والاطفال والاب فی سن المراهقه. ولو تمت تربیه الاولاد فی احضان الامهات وتحت رعایه الآباء الملتزمین بشکل مناسب وبمنهج سلیم واُرسلوا إلی المدارس لکان ذلک تسهیلًا لمهمه المعلمین. ۲۳ ذی القعده ۱۴۰۱

The role of the mothers of kids and the fathers of the young ones is extremely important; if the children are in the lap of committed mothers and under the protection of committed fathers who ensure that their children are raised in the right way, the job of the teachers will be easier. September ۲۲, 1981

دریافت طرح
اشتراک نقش حساس خانواده در نونهالان و نوجوانان
کلیدواژه:
زن و خانوادهامام و خانوادهجوانانمعلمانمادرانتربیت انسان