با آن اراده صمیمانه‌ای که ملت ما دارد، توطئه‌ها همه خنثی و همه توطئه گرها دفن خواهند شدبا آن اراده صمیمانه‌ای که ملت ما دارد، توطئه‌ها همه خنثی و همه توطئه گرها دفن خواهند شد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی