با اراده ملت، توطئه‌ها خنثی و توطئه گرها دفن خواهند شدبا اراده ملت، توطئه‌ها خنثی و توطئه گرها دفن خواهند شدآبروی جمهوری اسلامی، آبروی اسلامآبروی جمهوری اسلامی، آبروی اسلام عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی