ایستاده مثل سروایستاده مثل سروبسیج؛ برکت و لطف الهیبسیج؛ برکت و لطف الهیاگر این انقلاب به داد ایران نرسیده بود، ایران در سراشیبی محو و فنا واقع شده بود که اصلا اسمش از تاریخ محو باید بشوداگر این انقلاب به داد ایران نرسیده بود، ایران در سراشیبی محو و فنا واقع شده بود که اصلا اسمش از تاریخ محو باید بشودتعیین سرنوشت امت اسلامتعیین سرنوشت امت اسلام عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی