احیاگر مکتباحیاگر مکتبولادت امام حسین (ع)، روز پاسدارولادت امام حسین (ع)، روز پاسداربزرگ پاسدار قرآن کریمبزرگ پاسدار قرآن کریماینجا صحبت عشق است و عشق...اینجا صحبت عشق است و عشق...شهید محلاتی از یاران باوفای اینجانب و از سختی کشیدگان دوران مبارزات خونبار انقلاب اسلامی بودشهید محلاتی از یاران باوفای اینجانب و از سختی کشیدگان دوران مبارزات خونبار انقلاب اسلامی بودای کاش من هم یک پاسدار بودمای کاش من هم یک پاسدار بودم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی