نفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده است شما نمونه‌ترین بندگان مخلص حقید شما نمونه‌ترین بندگان مخلص حقیدتوصیه امام به دیدار با جانبازان و مجروحان جنگی در ایام عیدتوصیه امام به دیدار با جانبازان و مجروحان جنگی در ایام عید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی