توصیه امام به دیدار با جانبازان و مجروحان جنگی در ایام عید

عید را در بین مجروحان خودتان، معلولان خودتان و جنگزدگان خودتان و آوارگان خودتان - از هر جا هست، اینها همه از شما هست- این عید را در بین آنها با هم عیدی کنید. ۲۴ اسفند ۱۳۶۰

و اقضوا ایام العید بین المصابین و الجرحی و المعاقین و المشردین المهاجرین. ۱۹ جمادی الاول ۱۴۰۲

During New Year share your joys with your people wounded in war, the disabled of the war and the war-ravaged people and the war refugees from everywhere. They are all your brothers and sisters in faith. 15 March 1982

دریافت طرح
اشتراک توصیه امام به دیدار با جانبازان و مجروحان جنگی در ایام عید
کلیدواژه:
امام خمینیجانبازانجنگ‌زدگان