اشکال‌تراشی و خدمت‌گزاریاشکال‌تراشی و خدمت‌گزاریاز عربده آمریکا نترسیداز عربده آمریکا نترسیدتوصیه به محرومان و مستضعفانتوصیه به محرومان و مستضعفاناگر این جمهوری اسلامی شکست بخورداگر این جمهوری اسلامی شکست بخوردجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندجنگ فقر و غناجنگ فقر و غنافخر الاولیاءفخر الاولیاءدریچه‌های نور و امیددریچه‌های نور و امیدطاغوتی نباشیدطاغوتی نباشید مستضعفین صفحه 2