نمونه ای در همه ابعادنمونه ای در همه ابعادخدمت به خوزستانخدمت به خوزستاناشکال‌تراشی و خدمت‌گزاریاشکال‌تراشی و خدمت‌گزاریتوصیه به محرومان و مستضعفانتوصیه به محرومان و مستضعفاناگر این جمهوری اسلامی شکست بخورداگر این جمهوری اسلامی شکست بخوردجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندفخر الاولیاءفخر الاولیاءدریچه‌های نور و امیددریچه‌های نور و امیدطاغوتی نباشیدطاغوتی نباشید مستضعفین صفحه 2