وعده قطعی

هان ای مستضعفان جهان، بر مستکبران آدمخوار بشورید و حق خود را از آنان بگیرید که خداوند با شماست و وعده او تخلف ناپذیر است. ۱۲ آبان ۱۳۶۰

یا ایها المستضعفون فی العالم ثوروا ضد المستکبرین قتله البشر واستعیدوا حقوقکم منهم إذ ان اللّه معکم ولا یخلف اللّه وعده. ۶ محرم ۱۴۰۲

Oppressed people of the world, it is high time you rebelled against the arrogant vampires and take your right from them for God is on your side and His promise is sure to be fulfilled. November ۳, ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک وعده قطعی
کلیدواژه:
امام خمینیمستضعفیناستکبار جهانیمواجهه مستضعفان و مستکبرانمسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبراناسرائیلفلسطینخدا محوریقیام برای خداصهیونیسمقدس شریفمبارزه با استکبارمستکبرینمبارزه علیه اسرائیلکار برای خدارژیم صهیونیستی