مرگ و شهادت برایم گواراتر بود...مرگ و شهادت برایم گواراتر بود...به مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه| نه به صلح و حکمیت تحمیلیبه مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه| نه به صلح و حکمیت تحمیلی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی