شیعه علی بن ابی طالبشیعه علی بن ابی طالبمرگ و شهادت برایم گواراتر بود...مرگ و شهادت برایم گواراتر بود...شاخص دولت انقلابی | منفعت کشور را بر منفعت خود مقدم بداردشاخص دولت انقلابی | منفعت کشور را بر منفعت خود مقدم بداردبه مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه| نه به صلح و حکمیت تحمیلیبه مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه| نه به صلح و حکمیت تحمیلی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی