تلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهتلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهاگر تهذیب نباشداگر تهذیب نباشدبهترین مبارزه با اجنبیبهترین مبارزه با اجنبیبزرگداشت مفاخر ملیبزرگداشت مفاخر ملیسنگر شکست ناپذیر دانشگاهسنگر شکست ناپذیر دانشگاهچراغ راه هدایت و راهنمای ملتچراغ راه هدایت و راهنمای ملتعلم مهلکعلم مهلکدانشگاهی که ما می‌خواهیمدانشگاهی که ما می‌خواهیمدانشگاه وابسته عامل خرابی مملکتدانشگاه وابسته عامل خرابی مملکت اساتید دانشگاهی صفحه 2