اگر تهذیب نباشد

تا تهذیب نباشد و تعهد نباشد و از اول، انسان صراط مستقیم خودش را نیافته باشد، و تحصیل او دنبال همان ایده صحیح اسلامی نباشد، همین انحراف‌آور است و همین است که ما را و کشورهای اسلامی را یا به طرف چپ می‌برد و یا به طرف راست. ۲ بهمن ۱۳۵۹

إذا لم یکن تهذیب والتزام وما لم یعرف الإنسان طریقه وصراطه المستقیم وإذا لم یکن هدفه وغایته نفس الغایه الإسلامیه للتعلیم فهو نفسه باعث علی الانحراف وهو الذی یاخذنا نحن والدول الإسلامیه إما یمینا، وإما شمالً. ۱۵ ربیع الاول ۱۴۰۱

So long as there is no ethical development and moral commitment and if man has not found his Straight Path, and if his education is not abiding by the pure Islamic trend of thought this itself will cause deviation and this is what causes us and the Muslim countries to incline either toward the left or toward the right. January 22, 1981

دریافت طرح
اشتراک اگر تهذیب نباشد
کلیدواژه:
اخلاقاساتید دانشگاهیدانشجویانتهذیبدانشگاه و دانشگاهیانتعلیم بدون تربیت