دانشگاه مستقلدانشگاه مستقلبند "ک" وصیتنامه امام | نگذارید فرزندانمان در دامان گرگ‌ها تربیت شوند!بند "ک" وصیتنامه امام | نگذارید فرزندانمان در دامان گرگ‌ها تربیت شوند! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی