کراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استیک آخوند درباری را ندیده ایم که دربرابر ظلم و شرک و کفر ایستاده باشدیک آخوند درباری را ندیده ایم که دربرابر ظلم و شرک و کفر ایستاده باشدجمهوری اسلامی اگر از یک روحانی صدمه ببیند، بیشتر از دیگران مواخذه دارد.جمهوری اسلامی اگر از یک روحانی صدمه ببیند، بیشتر از دیگران مواخذه دارد.ساده زیستی/ وضعتان مناسب شان روحانیت باشدساده زیستی/ وضعتان مناسب شان روحانیت باشدتاثیر روحانیون در اصلاح یا افساد جامعهتاثیر روحانیون در اصلاح یا افساد جامعه عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی