اختلاف از شیطان استاختلاف از شیطان استحکم اعدام شیخحکم اعدام شیختهذیب نفس وعاظتهذیب نفس وعاظتلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهتلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهنقشه جدایی حوزه و دانشگاهنقشه جدایی حوزه و دانشگاهعالِم اگر فاسد بشود...عالِم اگر فاسد بشود...انقلابی‌تر از انقلابیونانقلابی‌تر از انقلابیونکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استاز آخوند درباری تا روحانی وارستهاز آخوند درباری تا روحانی وارسته روحانیت، هشدارها و توصیه‌ها صفحه 2