تهذیب نفس وعاظتهذیب نفس وعاظتلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهتلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهنقشه جدایی حوزه و دانشگاهنقشه جدایی حوزه و دانشگاهعالِم اگر فاسد بشود...عالِم اگر فاسد بشود...انقلابی‌تر از انقلابیونانقلابی‌تر از انقلابیونکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استاز آخوند درباری تا روحانی وارستهاز آخوند درباری تا روحانی وارستهمسئولیت خطیر روحانی در قبال جمهوری اسلامیمسئولیت خطیر روحانی در قبال جمهوری اسلامیتجمل‌گرایی موجب از بین رفتن جمهوری اسلامیتجمل‌گرایی موجب از بین رفتن جمهوری اسلامی روحانیت، هشدارها و توصیه‌ها صفحه 2