برپا کننده عدالتبرپا کننده عدالتسیره انبیا و بزرگان در مبارزه با ظلمسیره انبیا و بزرگان در مبارزه با ظلم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی